انطباق کاربری شهری

انطباق کاربری یا همان انطباق کاربری اراضی شهری به معنی بررسی تطبیق کاربری هر زمین در نقش کلی آن در شهر براساس موقعیت زمین، ابعاد زمین، دسترسی ها، ماهیت کاربری و تعدد و تواتر مراجهعات به آن، حجم قابل تعریف توده (سطح اشغال و تراکم)، فرم کلی ابنیه و تاثیرات آن بر محیط پیرامونی و ... دارد.
در کشورهایی که شهر دارای طرح جامع شهرسازی است، با استفاده از کدهای فرم پایه (Form Based Code) این موارد روشن می شود و تنها در موارد خاص تعریف پروژه های توسعه شهری جدید نیاز به انطباق تغییرات آتی با وضع موجود محیط پیرامونی وجود دارد.
لکن با توجه به عدم وجود طرح جامع کالبدی در شهرها نیاز به انطباق کاربری ها به وِزه در احداث های بزرگ ضروری است، بنابرین در نظام مهندسی ساختمان دو ردیف شرح خدمات انطباق کاربری اراضی شهری و انطباق شهری ساختمان در جهت رفع کمبود الگوی مشخص جامع برای زمین های شهری پیش بینی شده است که توسط مهندسان دارای صلاحیت شهرساز صورت میگیرد.
لکن آنچه دارای اهمیت برای شهروندان است امکان انطباق پیش از متحمل شدن هزینه های معمول احداث ساختمان است، بنابرین دفتر معماری متد به مشتریان خود پیشنهاد می دهد پیش از خرید زمین و متحمل شدن هزینه های تشریفات قانونی اخذ پروانه از عملکردهای قابل تعریف برای کاربری زمین خود به واسطه مشاوره با کارشناسان اطمینان حاصل نمایند.
انطباق شهری در واقع تطبیق هر ساختمان بر اساس دو ویژگی عملکرد و مقیاس است، بنابرین پیش از هر گونه هزینه می توان با در نظر گرفتن مولفه های شهری تشخیص داد آیا در این زمین میتوان عملکرد مورد نظر را تعریف کرد، اگر میتوان در چه مقیاسی، این مهم توسط کارشناسان شهرساز آتلیه معماری متد با حداکثر سرعت انجام می شود تا راهگشای تصمیم گیری مشتریان خود باشد.